Общи условия

общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА obsidian.bg

I. ПРЕАМБЮЛ – изброените по-долу понятия се използват в настоящите Общи условия със следния смисъл:

1. „Обсидиан“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: р-н Лозенец, ул. Крум Попов, 45-47 ЕИК: 831188597, осъществяващо дейност като Издателска къща, с основно направление на икономическата дейност – издаване на книги. В контекста на настоящите общи условия „Обсидиан“ ООД действа в качеството си на „Търговец”, т.е. юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договори с потребители като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка, както и в качеството си на „Производител“, т.е. юридическо лице, което поставя върху стоката, опаковката ѝ или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Координатите на „Обсидиан“ ООД са следните : гр. София, ул. Тича 3Б, тел. +359 2 943 3989

2. „Потребител“ – всички физически и юридически лица, както и неперсонифицирани обединения, които достъпват сайта и се възползват от стоките, предлагани от „Обсидиан“ ООД, в това число и потребители, попадащи под закрилата на ЗЗП.

3. „Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. „Регистриран потребител“ – потребител, който е направил регистрация на уебсайта на „Обсидиан“ ООД, съгласно установената процедура, даваща му допълнително право да заявява покупка на книги от виртуалната книжарница на Дружеството.

5. „Опаковка“ са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на потребителите.

6. „Продажна цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

7. „Цена за единица мярка“ е крайната цена, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока.

8. „Стока“/ „Продукт“ в контекста на настоящите общи условия е книга, в това число, речници, учебна литература и електронни книги.

9. „Покана за покупка“ е търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на стоките и тяхната цена и което дава възможност на потребителя да направи покупка.

10. „Договор за продажба“ е договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

11. „Цифрово съдържание“ са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.

12. „Средство за комуникация от разстояние“ е всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон (със или без участието на
човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

13. „Общи условия“ – представлява настоящия документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, който документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, даващ възможност изявлението да бъде възпроизвеждано.

14. „Уебсайт“/„Сайт“ – под това понятие се разбира уебсайта на „Обсидиан“ ООД, достъпен на следния уеб адрес: www.obsidian.bg

15. „Парола“ е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки във Виртуалната книжарница на „Обсидиан“ ООД, достъпна на www.obsidian.bg

16. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

17. „Предоставяне на лични данни“ са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

18. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание, бази данни, софтуер или друг материал, който потребителят разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез уеб сайта „Обсидиан“ ООД за всички останали потребители.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.  С настоящите Общи условия се уреждат условията и редът за предоставяне на стоки от „Обсидиан“ ООД, предлагани чрез сайта (www.obsidian.bg), при стриктно спазване от страна на потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

2. „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи възможността за предоставяне на стоки, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

3. При извършване на промени в Общите условия, „Обсидиан“ ООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта „www.obsidian.bg” съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

4. Чрез приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да ги спазва в редакцията, публикувана на сайта на „Обсидиан“ ООД, към момента на приемането им.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание, достъпно на сайта: „www.obsidian.bg”, в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на „Обсидиан“ ООД;

2. Потребителят няма право да използва уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

3. Цялото съдържание на уебсайта „www.obsidian.bg”, включително текстова част, рисунки, графики, снимки, бази данни, дизайн, видео, марки, софтуерни програми, лого, слогани и
друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Обсидиан“ ООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали.

4. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публично показване и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на „Обсидиан“ ООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.

5. С разполагането на всякакъв материал, който може да се определи като „потребителско съдържание“ на сайта www.obsidian.bg, Потребителят предоставя на „Обсидиан“ ООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, съхранява и разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставяне на стоките, предмет на тези Общи условия.

6. С настоящото Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал като потребителско съдържание по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на www.obsidian.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до стоките, предлагани от „Обсидиан“ ООД се осъществява чрез регистрация на сайта www.obsidian.bg

2. При извършване на регистрацията, потребителите попълват заявка, в която въвеждат следната информация: собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес за доставка и парола.

3. За използването на Виртуална книжарница www.obsidian.bg, Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за некоректно попълнени от Потребителя данни при последващото обработване и изпълнение на заявката.

4. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички стоки на www.obsidian.bg, след като извърши процеса на регистрация. За успешно извършената регистрация потребителите получават електронно съобщение с изрично потвърждение на регистрацията.

5. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, „Обсидиан“ ООД уведомява родителите, че предлаганите продукти са предназначени за масовата аудитория. В този смисъл изцяло отговорност на родителите е определянето на подходящите продукти за ползване от страна на техните деца.

6. „Обсидиан“ ООД не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради изчерпване на продуктите, включително невъзможност за използване на сайта поради технически проблеми, профилактика и др.

7. „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при закупуване стоките на „Обсидиан“ ООД.

2. При предоставяне на продуктите си, „Обсидиан“ ООД провежда политика за защита на личните данни.

3. Потребителят има право на достъп, поправка и промяна на собствените си Лични данни, които е въвел при регистрацията на сайта: www.obsidian.bg или които са станали негово достояние при използване на Виртуална книжарница на сайта. В случай на промяна в регистрационните данни, потребителят следва да ги актуализира в срок от 7 работни дни, в противен случай „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за реализиране на поръчката при условията на непоправените или неактуализираните  регистрационни данни.

4. Приемайки настоящите Общи условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от лицето, обработващо личните данни в „Обсидиан“ ООД, както и личните данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. „Обсидиан“ ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.

5. С приемане на настоящите Общи условия потребителят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

6. „Обсидиан“ ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите. При събирането,  обработването и съхраняването на личните данни „Обсидиан“ ООД стриктно съблюдава българското законодателство и подхожда с отговорност към предоставените му от потребителите лични данни.

7. Достъпът и ползването от потребителите на социалните мрежи – Facebook, X, YouTube, Instagram и други изискват отделна регистрация и приемане на общите условия на съответните интернет страници и „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за защита на личните данни при приемане условията на тези сайтове.

VI. ЦЕНИ

1. „Обсидиан“ ООД има право да обявява намаления от цените на предлаганите книги за определен период, като това ще бъде обозначено по следния начин: чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана; или чрез думите „нова цена“ и „стара цена“, последвани от съответните суми; или  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.

2. Извън намаленията по т. 1 от настоящия раздел, „Обсидиан“ ООД има правото да променя цените по собствена инициатива в случаите, когато е налице нова цена на съответната книга, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта към момента, в който е завършена поръчката, независимо дали тази цена е по-ниска или по-висока от променената впоследствие.

4. При допуснати технически грешки в данните, въведени за потребителя във Виртуалната книжарница, „Обсидиан“ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

VII. ДОСТАВКА

1. „Обсидиан“ ООД доставя своите продукти на територията на Република България (страната).

2. Доставката на територията на Република България (страната) се извършва чрез фирма за куриерски услуги и се реализира в рамките на 3 /три/ работни дни.

3. Цената на доставките, цитирани в предходните точки от този раздел, се изчислява спрямо общия грамаж на поръчката и съгласно установените цени на съответната фирма за куриерски услуги. Tранспортните разходи са за сметка на клиента.

4. Доставката на поръчаните стоки се извършва съобразно избрания от Потребителя начин и съобразно указаните в т. 2 на настоящия раздел срок.

5. „Обсидиан“ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ дни,
без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 /седем/ дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

7. „Обсидиан“ ООД си запазва правото да променя лицето, извършващо доставката, без да предупреждава предварително Потребителя и без с това да променя цената, срока, както и начина на доставка.

8. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Обсидиан“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. В случай, че Потребителят потвърди отново направената заявка, започва да тече съответно нов срок за доставка на поръчаната стока, считано от момента на направеното потвърждение.

VIII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. При плащане в брой на поръчаните стоки потребителят се задължава в момента на доставката да предаде на представител на „Обсидиан“ ООД или на лицето, извършващо доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

2. При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Обсидиан“ ООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

3. При плащане по банков път в евро, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Обсидиан“ ООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на клиента.

IX. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ СТОКА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

1. В рамките на 24 часа след извършване на поръчката и в случай, че стоката не е напуснала склада/търговския обект на „Обсидиан“ ООД, потребителят има право да анулира поръчката. Анулирането следва да се извърши на следната електронната поща: obsidianbalkan@abv.bg или office@obsidian.bg. При извършване на анулирането, потребителите посочват: име, номер и дата на поръчката, описание на стоката.

2. Потребител, попадащ под закрилата на ЗЗП има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките, съгласно условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

3. При реализиране на правото си на отказ по т. 2 от настоящият раздел Потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП дължи единствено разходите по чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

4. Отказът от поръчка се извършва от Потребителя писмено /в свободен текст/ на електронната поща obsidianbalkan@abv.bg или office@obsidian.bg. В случай на отказ „Обсидиан“ ООД изпраща на потребителя,  попадащ под закрилата на ЗЗП, потвърждение за получаване на отказа му.

5. Когато потребителят упражни правото си на отказ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на „Обсидиан“ ООД в годно търговско състояние или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП, е съобщил на „Обсидиан“ ООД за решението си да се откаже от договора.

6. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя, попадащ под закрилата на ЗЗП.

7. Когато потребителят, попадащ под закрилата на ЗЗП е упражнил правото си на отказ, „Обсидиан“ ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно т. 2 от настоящия раздел.

8.  Потребител има правото да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед; и/или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена; и/или цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

9. При констатация на дефектна стока Потребителят е длъжен да провери съдържанието на опаковката за съответствия на изпратената стока с подадената заявка, в момента на нейното получаване. При констатирани нарушения във външния вид на стоката е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

10. В случаите на т. 8 и т. 9 от настоящия раздел, „Обсидиан“ ООД се ангажира съответната стока да бъде подменена с нова, в рамките на 7–дневен срок, а в случай че няма стока, еднородна с поръчаната, „Обсидиан“ ООД възстановява депозираната за стоката сума, в рамките на 14-дневен срок от реализиране на процедурата по т. 8 и т. 9 от настоящия раздел. Разходите по доставката са за сметка на „Обсидиан“ ООД.

11. Разпоредбите на чл. 50-56 от ЗЗП не се прилагат при договори, които предоставят цифрово съдържание (електронни книги), което не се доставя на материален носител, а се изтегля от сайта, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ. С натискането на бутона за сваляне на електронно съдържание, Потребителят се съгласява, че ще загуби правата си за възстановяване на сума.

X. ДРУГИ

1. „Обсидиан“ ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки без предварително известяване.

2. „Обсидиан“ ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения – покани за покупка, свързани с нови стоки и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

3. „Обсидиан“ ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън Република България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

4. „Обсидиан“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

1. „Обсидиан“ ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

2. „Обсидиан“ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

3. „Обсидиан“ ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „Обсидиан“ ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

4. „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от потребителски компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

5. „Обсидиан“ ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

XII. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „Обсидиан“ ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. „Обсидиан“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

2. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и/или по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

3. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в сайта на „Обсидиан“ ООД, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия на „Обсидиан“ ООД влизат в сила от датата на публикуването им и са достъпни на официалния сайт на издателството на следния WEB адрес: www.obsidian.bg 

Scroll to Top